שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

שימוש באומדנים, הערכות ותחזיות בעבודתו של סמנכ"ל הכספים

שימוש באומדנים והערכות

במסגרות עבודתו של סמנכ"ל הכספים מבוצע שימוש תדיר באומדנים, הערכות ותחזיות כלכליות.

שימוש זה מבוצע בעיקר לצורך:

 • תחזיות והערכות לצורך הכנת תקציב
 • קבלת החלטות עסקיות שונות

תחזית ואומדנים להכנת תקציב

 • כאשר סמנכ"ל המכירות מתכנן את המכירות לחו"ל לשנת התקציב הבאה )יצוא החברה(, נדרש סמנכ"ל הכספים לספק אמדן לשע"ח הצפוי בשנה הבאה לצורך התכנון.
 • כאשר מתכנן הארגון לבצע רכש מחו"ל נדרש סמנכ"ל הכספים לספק אמדן לשע"ח הצפוי.
 • כאשר לחברה יש אשראי בריבית משתנה וצריך לתקצב את הוצאות המימון בתקציב, נדרש סמנכ"ל הכספים לספק תחזית לשערי הריבית, בכדי לאמוד את הוצאות המימון.
 • כאשר לחברה הסכמי שכירות צמודים למדד הרי שבהכנת התקציב לשנה הבאה נדרש סמנכ"ל הכספים לספק תחזית של שיעור האינפלציה החזוי.

תחזית ואומדנים לצורך קבלת החלטות עסקיות

 • כאשר מתכננת חברה לרכוש ציוד חדש ויש צורך בהלוואה, נדרש סמנכ"ל הכספים לביצוע הערכות ותחזיות הן של שערי הריבית והן של האינפלציה על מנת להחליט על סוג ההלוואה.
 • חברה העוסקת ביצוא נדרשת להעריך את שערי החליפין ובמידה שצפויים לעלות לקבל החלטה על ביצוע הגנות מטבע, הוא הדין לגבי יבוא.
 • כאשר בוחנת חברה כדאיות פרויקט חדש) למשל רכישת מכונה (נדרש סמנכ"ל הכספים לבצע הערכה של ריבית ההיוון של הפרויקט לצורך קביעת כדאיות השקעה והערך הנוכחי ( NPV).

אומדן פרמטרים פיננסיים

מאחר והן התכנון התקציבי והן הפעילות השוטפת דורשים ביצוע אומדנים, יתמקדו עקר התחזיות שעורך סמנכ"ל הכספים בפרמטרים פיננסיים:

 • שערי חליפין
 • שערי ריבית
 • אינפלציה


אומדן שערי חליפין

סיכון המטבע הוא אחד הסיכונים החמורים ביותר אליהם חשופה חברה העוסקת ביבוא ויצוא. מכאן החשיבות הרבה בביצוע אמדנים מדויקים ככל האפשר על מנת להגן על החברות מחשיפה זו ולתכנן את התקציב והפרויקטים הצפויים.

מודלים לאומדן שערי חליפין

קיימים סוגים שונים של מודלים לאמודן שערי חליפין:

 • מודלים של "שוק" – מתבססים על יעילות השווקים ועל העובדה שתחת הנחות יעילות אלה, לא יכולים להתקיים רווחי ארביטראז'.
 • מודלים פונדמנטליים – מודלים המתבססים על פרמטרים מקרו –כלכליים.
 • מודלים טכניים – מבוססים על התנהגות שערי החליפין בעבר.

היות שחלק ממודלים אלה מורכבים ואינם בהכרח יעילים, נציג מספר מודלים פשוטים ושמישים.

 • נוסחת פישר לאומדן שערי חליפין.
 • מודל שקילות כח הקניה.
 • שער הפורוורד.

נוסחת פישר

הכלכלן ארוונינג פישר הציע בשנת 1907 נוסחה שמטרתה לקשר בין הריבית הריאלית לריבית הנומינאלית:

N

הריבית הנומינלית

R

הריבית הריאלי

i

האינפלציה החזויה


נוסחת פישר לחיזוי שערי חליפין

בהתאם לאותו עקרון שהציע פישר, ניתן לאמוד את השינוי הצפוי בשער החליפין על ידי השוואה היחס בין הריבית השקלית לריבית הדולרית:

הריבית השקלית

הריבית הדולרית

$

הפיחות החזוי


דוגמא:

נתון כי התשואה על סדרה של אג"ח ממשלתיות צמודות דולר (גלבוע) לשנה היא 5% .

נתון כי התשואה על מק"מ היא 7.1% .

מהי התנודה הצפויה בשע"ח?

מנוסחת פישר ניתן להסיק:

כלומר:

ולכן צפוי פיחות של 2%

מודל שקילות כוח הקניה

הכלכלן השוודי גוסטב קאסל פיתח את מודל שקילות כח הקניה על מנת לקשר את היחס בין שני מטבעות לשינויים באינפלציה בין שתי המדינות.האינטואיציה בבסיס המודל היא שכח הקניה במדינות אמור להיות זהה.

לדוגמא אם שע"ח בין השקל לבין הדולר הוא 3.5₪, הרי שניתן לרכוש בישראל ב 3.5 ₪ את אותם מוצרים שניתן לרכוש בארה"ב בדולר 1 .כלומר, ישנו שוויון בכח הקניה בין מדינות.

בהתאם למודל זה, אם לא תתקיים שקילות זו עקב אינפלציה באחד המטבעות, עדיף יהיה להחזיק את המטבע שמאפשר לרכוש יותר. עודף הביקוש למטבע החזק יותר תשנה את שע"ח.

הצגה פורמאליתIL

שיעור האינפלציה המקומי

IA

שיעור האינפלציה בחו"ל

שער חליפין עתידי

שער חליפין היום

דוגמא:

נתון ששע"ח בין השקל לדולר היום הוא 3.5 .₪
האינפלציה בישראל עומדת על שיעור

של 6% בשנה. האינפלציה בארה"ב עומדת על שיעור של 1% בשנה.

בהתאם למודל שקילות כח הקניה, צפוי להיות שער החליפין בשנה הבאה:

אומדן שערי חליפין באמצעות שערי הפורוורד

עקום שערי הפורוורד מתאר את הקשר שבין שער הפורוורד ובין משך הזמן שנותר לפקיעת החוזה

העתידי. עקום שערי הפורוורד יכול לשקף את ממוצע הציפיות לפיחות בשער החליפין.

מודלים לאומדן שערי ריבית

 • עקום התשואות.
 • נוסחת פישר.
 • נוסחת הפורוורד.

עקום התשואות

אגרות חוב לטווחים שונים נסחרות בתשואות שונות. תשואות אלה משקפות את הצפי לשערי ריבית בטווחי זמן שונים. נהוג להציג על גרף שהציר האופקי שלו הוא ציר הזמן והציר האנכי הוא התשואה את עקום התשואות. מבנה העקום מתאר את המבנה העיתי של שערי הריבית. בפועל מרבית הזמן עקום התשואות עולה משמאל לימין.

עקום התשואות- תיאורית הציפיות

על פי תיאורית הציפיות תשואות אגרות החוב כיום, נגזרת מצפי התשואות שישררו בעתיד.

לדוגמא- תשואה שנתית של אגרות החוב לשנה היא 2% . תשואה שנתית של אגרוב החוב לשנתיים היא 4% .

על פי התיאוריה – תשואת אגרת החוב לשנתיים כוללת את התשואה לשנה בתוספת התשואה על השקעה באג"ח לשנה בעוד שנה. דהיינו:

כלומר, הריבית לשנה בעוד שנה צפויה להיות כ 6%.

מודל פישר לאומדן שינויים בריבית

כפי שתואר לעיל, ניתן לאמוד את השינויים בריבית ו/או באינפלציה תוך שימוש בנוסחת פישר:

N

הריבית הנומינלית

R

הריבית הריאלי

i

האינפלציה החזויה


נוסחת הפורוורד לחישוב שערי ריבית:

ממחיר הפורוורד ניתן לחלץ את הריבית השקלית בשוק:


אומדן שינויים באינפלציה

רמת המחירים, היא נתון חשוב בכל החלטה בפירמה עסקית. בשווקים ברמות אינפלציה גבוהות, קיימת חשיבות רבה לביצוע אומדנים לרמת האינפלציה הצפויה ולהתאמת תכניות העבודה לתחזיות. חשוב לקחת בחשבון, שההתפתחות האינפלציונית כפופה במידה רבה לגורם ההפתעה, ולכן חשוב לקחת בחשבון פרמיה סיכון אותה יש לנכות מהאפיקים השקליים.

גורם ההפתעה באומדני באינפלציה

רמת האינפלציה עלולה להיות מושפעת באופן משמעותי בטווח קצר משינויים בלתי צפויים. למשל:

 • שינויים בשער החליפין – פיחות מהותי של שער הדולר צפוי להשפיע מהותית על האינפלציה המקומית.
 • מדיניות פיסקלית מרחיבה – שינויי פיסקלית מרחיבים עלולים לגרום בטווח הקצר לעליית מחירים (לדוגמא: לכלת בחירות).
 • גל עלייה – גל עלייה גדול עלול להגדיל את הביקושים במשק וליצור לחץ אינפלציוני.
 • שינויים בשוק הסחורות העולמי – עליית מחירים בלתי צפויה במחירי הסחורות )למשל הדלק(, עלולה לגרום גם להאצה באינפלציה המקומית.

מודלים לאומדן וחיזוי אינפלציה

 • נוסחת פישר
 • מודל שיקליות כוח הקניה

מודל פישר לאומדן שינויים האיפלציה

כפי שתואר לעיל, ניתן לאמוד את השינויים בריבית ו/או באינפלציה תוך שימוש בנוסחת פישר:

N

הריבית הנומינלית

R

הריבית הריאלי

i

האינפלציה החזויה


כלכלנים מבנק ישראל מציעים להתבסס על נוסחת פישר ולאמוד את האינפלציה החזויה בהתבסס על הפער בין התשואות הראליות של אג"ח הצמודות )לטווח של שנה( לבין התשואות הנומינליות בשוק המק"מ.

דוגמא:

נתון כי התשואה על סדרה של אג"ח ממשלתיות מסוג גליל (צמודת מדד) לשנה היא 5% .התשואה על מק"מ (לא צמוד) היא 7% . מהי האינפלציה החזויה?

מנוסחת פישר ניתן להסיק:

ולכן צפויה אינפלציה של 1.9%

מודל שיקליות כוח הקניה- הצגה פורמלאית

IL

שיעור האינפלציה המקומי

IA

שיעור האינפלציה בחו"ל

שער חליפין עתידי

שער חליפין היום

דוגמא:

נתון כי שיעור האינפלציה בארה"ב הינו 1% בשנה, שער הדולר הנוכחי הוא 3.5 ושער הדולר החזוי העתידי לעוד שנה (בהתבסס על שער הפורוורד) הוא 3.6 . מהי האינפלציה החזויה בישראל?

בהתאם למודל שקילות כח הקניה, ניתן להסיק

כלומר: האינפלציה החזויה בישראל 3.88% .

הסיכון שבתחזית

הטיפול בתחזיות טומן בחובו חוסר וודאות מכיוון שאם יש סטייה בתחזיות הדבר עלול לפגוע ברווח והפסד ולגרום למשבר.4 + = שבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים