שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

חוק מע"מ

הבדלים בין מס הכנסה למע"מ

מס הכנסה

מע"מ

ישיר/עקיף

ישיר

עקיף

מי ממוסה?

נישום

עוסק

על מה ממוסים?

הכנסה

עסקאות

הניכוי

הוצאה

תשומות

על מה משולם המס

הכנסה חייבת

ערך מוסף

מס הכנסה- מס ישיר, פרוגרסיבי. זו מס על הכנסתו החייבת (הכנסה בניכוי הוצאות, פטורים, זיכויים וקיזוזים) של הנישום במונחי שנת מס.

מע"מ- מס עקיף, רגרסיבי. זו מס שאינו שוויוני, אינו עושה צדק, מע"מ ממסה את הצריכה של מוצר באופן אחיד.

סעיף 2- הטלת מס ערך מוסף ושיעורו

"על עסקה בישראל ועל ייבוא יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד מערך הטובין או מערך הייבוא".

מכוח סעיף זה מוטל מע"מ בשיעור אחיד שנקבע ע"י שר האוצר. בהתאם לסעיף, המע"מ מוטל על 2 פעילויות:

 1. עסקה בישראל- עסקה בהתאם להגדרתה בסעיף 1. כמו כן העסקה חייבת להיות בישראל.
 1. ייבוא טובין- בסעיף 1 לחוק מע"מ אין הגדרה ליבוא ולכן יש לפנות לחוק המכס. בחוק זה המילה יבוא מוגדרת ככל כניסה של מוצר כלילי לגבולו מדינת ישראל.

שלבי ניתוח אירוע

שלב 1- בדיקת עסקה

סעיף 1- הגדרה
עסקה מוגדרת ככל אחד מהבאים:
מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד.

 1. מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר על ייבוא בידי המוכר
 2. עסקת אקראי

להלן פירוט עבור כל אחד מהחלופות, בהתאם לגדרות הסעיף 1:

חלופה 1- "מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד"

מכר

ההגדרה פותחת במילה "לרבות", וכוללת בתוכה:

 • השכרה- מתן שליטה בנכס תמורת זמן קצוב. לעניין מע"מ יש להתייחס לשכירות כאילו בוצעה מכירה.
 • הקניית רשות לשימוש בתמורה– מדובר בהקניית רשות להשתמש שניתנה בתמורה. מדובר בנכסים ומצבים פשוטים ויומיומיים.
 • הקניית זכות- הקנית זכות שימוש בנכס, תראה כאילו הנכס נמכר.
 • שימוש לצורך עצמי- שימוש בנכסי העסק שלא לצרכי העסק, אלא לשימוש אישי.
 • הפקעה, חילוט או החרמה בתמורה– מדובר במכירות כפויות שבהם הריבון לוקח נכס מאדם. יש לשים לב המילה בתמורה מתייחסת הן להפקעה, הן לחילוט והן ולהחרמה.
 • מכר לעניין מקרקעין– יש להתייחס לפעולה באיגוד מקרקעין כאל מכירה

נכס

"טובין או מקרקעין"

טובין- טובין הינו כל נכס שניתן להעביר ממקום למקום, דהיינו נכס מוחשי, לרבות:

 1. נכסים מוחשיים- עצים, שתילים, פרחים, יבול וכיוצא באלה הנמכרים בנפרד מהקרקע
 2. נכסים בלתי מוחשיים- זכות, טובת הנאה, נכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר- ידע, למעט זכות במקרקעין או בתאגיד, ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם.

מקרקעין- לרבות זכות במקרקעין ולרבות זכות איגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק שבח מקרקעין. איגוד מקרקעין- העברת מניות של חברה שכל עיסוקה היא מקרקעין, ולכן מדובר במכירת מקרקעין.

שירות

"כל עשייה בתמורה למען הזולת שאינה מכר, לרבות עסקת אשראי והפקדת כסף, ובחבר בני אדם – גם עשייה כאמור למען חבריו ואך ללא תמורה או בתמורת דמי חבר; עבודת עובד איננה בגדר שירות למעבידו".

כדי לעמוד בהגדרת שירות יש לעמוד באחד מהבאים:

 1. עשייה בתמורה שאינה עונה להגדרת מכר- עשייה בתמורה לא חייבת להיות תמורת כסף, ניתן לקבל גם שווה כסף.
 2. עסקת אשראי והפקדת כספים- במקרה זה אין הכרך לתמורה, אלא לעסקת אשראי או להפקדת כסף, מכאן ניתן להבין שמתן הלוואה נחשבת לשירות.
 3. בחבר בני אדם גם עשייה למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר- מתן שירות של חבר בני אדם לחבר (קרי עובד/בעלי מניות) נחשבת כשירות גם אם לא ניתנה תמורה.

** יש לשים לב כי עבודת עובד למעבידו אינה נחשבת לשירות.

עוסק

"מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי".

עוסק הינו מי שעומד באחד מאלה:

 1. מוכר
 2. נותן שירות
 3. מבצע עסקת אקראי

** למעט מלכ"ר או מוסד כספי.

במהלך עסקיו- הגדרת מכירה מתייחסת לעוסק שמבצע עסקה במהלך עסקיו, בסעיף 1 לא קיימת הגדרה למהלך עסקו ולכן בהתאם לפס"ד א.ת.א מדובר בכל פעילות שנעשתה במסגרת הפעילות העסקית ובתחומי המפעל.

ציוד

"נכס ששימש, משמש או נועד לשמש את העוסק במהלך עסקו, ואין מכירתו מעיסוק העוסק".

מדובר בנכס שמהווה ציוד בעסק (לדוגמא, נעלים לא מהוות ציוד בחנות נעלים אלא מלאי).

חלופה 2- מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר על ייבוא בידי המוכר

בחלופה זו לא נדרש שמכירת הנכס תהיה במהלך עסקיו, אלא קיים תנאי של עקרון ההקבלה. במועד רכישת הנכס, ניתן לדרוש ממע"מ החזר תשומות, ולכן בשל עקרון ההקבלה, מועד מכירת נכס שנוכה ממנו מס תשומות, נחשב לעסקה.

חלופה 3- עסקת אקראי

ישנם 3 סוגים של עסקאות אקראי כדלקמן:

עסקת אקראי "רגילה"

"מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי".

מדובר בעסקה רגילה כפי שמוגדרת בפקודת מס הכנסה. בהתאם לסעיף זה מדובר במכירת טובין ולא מכירת נכס, דהיינו מקרקעין לא נכלל בהגדרה זו.

עסקת אקראי במקרקעין

"מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי."

מוכר

קונה

נכס

אדם

עוסק

כל מקרקעין

אדם

מלכ"ר/ מוסד כספי

כל מקרקעין (למעט דירת מגורים)

אדם- בחוק מע"מ לא קיימת הגדרה לאדם, ולכן יש לפנות לפקודת מס הכנסה. בהתאם לפקודה אדם לרבות חבר בני אדם שעשויים להיות יחיד, מלכ"ר, מוסד כספי או חברה.

עסקת אקראי בקבוצות רכישה

"מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין".

קבוצת רכישה הינה התאגדות של אנשים פרטיים שהתאגדה בצורה חוזית לצורך בניה והקמה של דירות מגורים. במקרה זה עסקת האקראי תתהווה אצל קבוצת הרכישה.

שלב 2- מקום העסקה

סעיף 14- מקום העסקה בנכס

"יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה, או אם יוצא מישראל, ובנכס בלתי מוחשי- אם המוכר הוא תושב ישראל".

כדי לבדוק את מקום העסקה בנכס, יש לבצע הבחנה בין סוגי הנכסים:

נכס מוחשי: יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

 1. נמכר/ נמסר בישראל- מדובר בנכס שנמכר/נמסר בישראל, כלומר הועבר בישראל. במקרה זה לא קיימת חשיבות למיקום בו נחתם החוזה, אלא למקום העברתו.
 2. יוצא מישראל- מדובר בנכס שיצא מחוץ לגבולות ישראל.

נכס בלתי מוחשי- מקום העסקה ייקבע בהתאם למקום מושבו של המוכר.

סעיף 15- מקום העסקה בשירות

יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

 1. נותן השירות הוא מי שעסקו בישראל; מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו, לעניין זה מי שעסקו בישראל.
 2. השירות ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל- אילו השירות ניתן בחו"ל, אך הוא ניתן לתושב ישראל, מקום העסקה יהיה בישראל.
 3. השירות ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל- ייתכן כי נותן השירות ומקבל השירות לא יהיו תושבי ישראל, אך הנכס שלגביו ניתן השירות נמצא בישראל. סעיף זה אינו חל אילו על נכסים בלתי מוחשים, במקרה זה ישנו הכרח שנותן השירות יהיה תושב ישראל.

שלב 3- בחינת עסקה פטורה

קיימים 3 סוגי "שיעורי מס":

 1. מס בשיעור מלא- 18%
 2. מס בשיעור אפס- 0%
 3. עסקה פטורה.

סעיף 30(ב)- מס בשיעור אפס

"מי שחל עליו מס בשיעור אפס, דינו לעניין חוק זה והתקנות על פיו וכדין חייב במס".

סעיף 41- התשומות ששימשו לעסקה פטורה

"אין לנכות תשומות אלא אם הן שימשו לעסקה חייבת במס".

יש לנכות תשומות רק על עסקה חייבת במס.

סעיף 31-פטור לעסקאות מסוימות

סעיף 31(1)- שכירות

"השכרה למגורים לתקופה שאינה עונה על 25 שנה, למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון".

סעיף זה מעניק פטור על השכרת מגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנה. במקרה זה יש לבדוק את מהות השימוש בנכס, דהיינו אילו משכירים דירת מגורים שמשמשת למשרד, לא יתקבל פטור. בסיפא הסעיף מצוין כי לא יינתן פטור עבור אירוח בבית מלון

סעיף 31(1א)- בנין להשכרה לפי חוק עידוד

"מכירתו של אותו חלק מבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, והחלק היה מושכר במשך חמש שנים לפחות…"

אילו מדובר במכירה בנכס שאושר כבנין להשכרה בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, נדרש שהחלק יהיה מושכר 5 שנים לפחות.

סעיף 31(2)- דמי מפתח

"מסירת מקרקעין בדמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר, השכרת מקרקעין שחל עליה החוק האמור ומכירתם של מקרקעין המושכרים כאמור"

סעיף זה מעניק פטור על מסירת מקרקעין בדמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר. כלומר, אילו קיים נכס מוגן, אזי מכירתו, מסירתו והשכרתו יהיו פטורים ממע"מ.

סעיף 31(3)- עוסק פטור

"עסקאות של עוסק פטור, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין, או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו"

עוסק פטור הינו עוסק שהפדיון שלו אינו עולה על 80 מליון ₪ והוא פטור ממס.

קיימים שני מצבים שלא יוגדרו כעסקאות פטורות, והעוסק יהיה חייב במע"מ

 1. מכירת מקרקעין
 2. מכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות

סעיף 31(4)- איסור קיזוז מס תשומות

"מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו, ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות- ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק שמותר לנכותו לכלל מס התשומות".

ניתן לראות כי עקרון ההקבלה בא לטובת העוסק. במקרה בו לא ניתן לקזז את מס התשומות, במועד מכירת הנכס העסקה תהיה פטורה. אך אילו הייתה אפשרות לקזז את מס התשומות (כלומר הדין לא אסר לקזז) ומסיבות מסוימות לא בוצע קיזוז, העסקה לא תהיה פטורה במועד מכירת הנכס. יש לשים לב כי במידה והיה ניתן לנכות חלק יחסי ממס התשומות, ישולם אותו חלק בלבד, כלומר הפטור יינתן עבור החלק שעליו לא ניכו את מס התשומות.

סעיף 31(5)- הפקדת כספים או הלוואה למוסד כספי

"הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי"

הסעיף קובע כי העוסק יהיה פטור על הפקת כספים או העברת כספים למוסד כספי. הפקדת כספים הינה הפקדת מזומנים בבנק ואילו מתן הלוואה למוסד כספי מאפשרת לבנק להעניק הלוואות לאחרים ולכן ישנו אינטרס להעניק פטור זה.7 × = שלושים חמש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים