שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

הבדלים עיקריים בין רואה החשבון המבקר למנהל הכספים

רו"ח מבקרמנהל כספיםאחריותאחריות רו"ח המבקר מוגבלת ביקרה לנאותות הדוחות הכספיים ולביקורות הנוגעות אליהם.אחריות מנהל הכספים איננה מוגבלת לדוחות הכספיים.
על מנהל הכספים חלות חובות נושאי משרה.
אכיפה מנהלית- מנהל הכספים חשוף לקנסות אישיים מצד הרשות לניירות ערך.
חתימה ומתכונת הדיווחדוח שנתי בדבר נאותות הדוחות הכספיים ודוח רבעוני מוגבל במתכונת סקירה.
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית.
חתימתו של רואה החשבון המבקר מוגבלת לדוח רואה החשבון המבקר בו נעשה צמצום של פער הציפיות.
הצהרה רבעונית של נושא המשרה הבכיר ביותר בתום הכספים לפי תקנה 38ג'(ג)(1) בנוגע לבחינת הדוחות הכספיים, המידע האחר וקביעת נהלים ובקרות לצורך גילוי נאות והבטחת מהימנות הדיווח.
דוח רבעוני של ההנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי לפי תקנה 38ג'(א).
חתימתו של מנהל הכספים על הדוחות הינה ללא דוח נלווה או סייג.
סוג העבודהעבודת רואה החשבון המבקר כוללת בעיקר בחינה בדיעבד של עסקאות ,אירועים והחלטות שבוצעו.
מטרתה העיקרית של עבודתו של רואה החשבון המבקר הינה לחוות דעה על נאותות הדוחות הכספיים.
העבודה מבוצעת ברובה בסמוך לתקופות חתך ולרוב מבוססת על מדגם בלבד.
.
עבודתו של מנהל הכספים אמנם כוללת רישום בדיעבד אך מתמקדת בעיקרה בניהול שוטף וקבלת החלטות עתידיות.
עבודתו של מנהל הכספים כוללת לא רק את היבטי הדוחות הכספיים ועריכתם אלא גם היבטים תפעוליים וקבלת החלטות.
העבודה מבוצעת לאורך כל השנה ומקיפה את כל הפעילות החשבונאית והפיננסית
אי תלותחייב להיות בלתי תלוי במבוקר
קיימת תלות מעצם היותו חלק מהמבנה הארגוני של התאגיד.מינויבידי האסיפה הכללית.
בידי החברה. (הבחירה נעשית ע"י המנכ"ל באישור הדירקטוריון ובהתאם למדיניות שקבעה האסיפה הכללית)
אחריות רואה החשבון המבקר בקשר עם הדוחות הכספיים

ניתן לראות כי רו"ח בחוות הדעת מטיל את האחריות על ההנהלה ועל סמנכ"ל הכספיים וכי הוא מדבר על מידה סבירה של ביטחון. במסגרת עבודת הביקורת של רו"ח הוא מחתים את מנהלי החברה על הצהרת מנהלים בה הם מצהירים כי ידוע להם שהאחריות הראשונית חלה עליהם.

אחריותו של סמנכ"ל הכספים בקשר עם הדוחות הכספיים

הצהרת מנהלים לרואה החשבון המבקר


תקנה 38ג(ד)(2)
(ד) לדוח הרבעוני על הבקרה הפנימית יצורפו הצהרות כמפורט להלן:
(1) הצהרה חתומה של המנהל הכללי, על פי הנוסח המפורט בפרט 2(ג) שבתוספת התשיעית.
(2) הצהרה חתומה של נושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, על פי הנוסח המפורט בפרט 2(ד) בתוספת התשיעית.
אין בהצהרות כאמור בתקנות משנה זו כדי לגרוע מאחריות החתומים עליהן או מאחריות על אדם אחר, על פי כל דין.

הצהרת מנהלים על פי תקנה 38ג(ד)(2)

סמנכ"ל הכספים נדרש לצרף הצהרה שהבקרה נאותה ושאין סיכוי שתהיה טעות מהותית בדוח הכספי.

 • ניתן לראות שמדובר בנוסח יחיד של נושא המשרה הבכירה, דהיינו מדובר בהצהרה מחייבת בלשון אישי שסמנכ"ל הכספים לוקח על עצמו.

אחריות סמנכ"ל הכספים בקשר עם בקרה פנימית- תקנה 9ב(ד)(2)

(ד) לדוח השנתי על הבקרה הפנימית יצורפו הצהרות כמפורט להלן:

(1) הצהרה חתומה של המנהל הכללי, על פי הנוסח המפורט בפרט 2(א) שבתוספת התשיעית.

(2) הצהרה חתומה של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, על פי הנוסח המפורט בפרט 2(ב) שבתוספת התשיעית..

הצהרת מנהלים ע"פ תקנה 9ב(ד)(2)


אחריות רואה חשבון מבקר בקשר עם הבקרה הפנימית


 

אחריות סמנכ"ל הכספים מול אחריות רואה החשבון

מידת האחריות- סיכום

 • אחריות סמנכ"ל הכספים גבוהה יותר מאחריות רואה החשבון.
  סמנכ"ל הכספים מלווה את החברה מידי יום ביומו, באופן שוטף, למשך 365 יום ואילו רואה החשבון מגיע בנקודות זמן מסוימות בלבד ומבצע ביקורת מצומצמת בהיקפה המבוססת על מדגם בלבד.
 • רואה החשבון מדגיש במפורש, הן בחוות הדעת והן בהצהרת המנהלים שהאחריות הראשונית היא על ההנהלה והדירקטוריון וזאת לעומת אחריות רואה החשבון שהיא לחווות הדעת בלבד אשר מתבססת על ביקורת.
 • יחד עם זאת, לרואה החשבון עדיין יש אחריות ללא מבוטלת בשל היותו הגורם האובייקטיבי והבלתי תלוי.

היקף האחריות- סיכום

היקף האחריות של הדירקטוריון, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים על הדוח התקופתי שמתפרסם, הוא גדול יותר ופרוס על כל הדוחות הנכללים בדוח התקופתי וזאת לעומת רואה החשבון שאחריותו מתמקדת בדוח הכספי ובבקרה הפנימית על דיווח כספי בלבד.

אחריות על הדוחות הנכללים בדוח התקופתי

הדו"ח

אחריות רואה החשבון

אחריות הדירקטוריון, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים

    דוחות כספיים

יש

יש

דוח דירקטוריון (*)

מצומצמת

יש

דוח תיאור עסקי התאגיד (*)

מצומצמת

יש

אפקטיביות הבקרה הפנימית (ISOX)

יש

יש

    שאלון ממשל תאגידי

מצומצמת

יש

** ניתן לראות כי היקף האחריות של רו"ח הינה מצומצמת יותר.

אחריות סמנכ"ל הכספים מול אחריות רואה החשבון

הדו"ח/חוות דעת

אחריות רואה החשבון

אחריות סמנכ"ל הכספים

דוחות כספיים

חוות דעת ממותנת:
"דוחות כספיים אלו הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה", "לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון"

חתימת מנהל הכספים היא ללא סייג

אפקטיביות הבקרה הפנימית (ISOX)

מדובר בחוות דעת ממותנת:
"אחריותנו היא לחוות דעה"
"להשיג מידה סבירה של ביטחון"
"בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ורכיבים מתוכה בפרט, עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית"
מדובר בהצהרה
"אני לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, קבעתי בקרות ונהלים או וידאתי קביעתם וקיומם"

אחריות על פי חוק ניירות הערך

 

סעיף 31 לחוק ניירות הערך
החותמים על תשקיף אחראיים כלפי מי שרכש ניירות ערך מן המציע וכלפי מי שמכר או רכש ניירות ערך תוך כדי מסחר בבורסה או מחוצה לה, בגין פרט מטעה שהיה בתשקיף.

סעיף 32 לחוק ניירות הערך

ישנה אחריות למי שמסר חוות דעת, דוח או אישור שנכללו או נזכרו בתשקיף בהסכמתו.

כלומר אם יש חוות דעת שמצטרפת לתשקיף, גם עליה יש לרו"ח אחריות.

הליכי הכנת ואישור הדוחות הכספיים

 • פגישות עם אקטוארים,מעריכי שווי ושמאים לצורך מתן חוות הדעת לנתוני הרבעון.
 • תהליך סגירת הרבעון כולל ביצוע הפרשות, הפחתות וטיפול בחשבונות חתך ברמת החברה האם, קבלת דוחות כספיים מחברות בנות והכנת האיחוד, תהליך בניית הדוחות הכספיים לרבות ביאורים (כולל ביאור מגזרים), מידע תקופתי, ביצוע ניתוח אנליטי ובקרת נאותות באשר לדוחות ואפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי (SOX).
 • סגירת הדוחות הכספיים והכנת החומר, המסמכים וניירות עבודה לקראת ביקורת רואה חשבון. סמנכ"ל הכספים דואג שאנשיו יכינו ניירות מוכנים ומסודרים לרו"ח.
 • פגישת התנעה עם רואה החשבון- סקירה ודיון באירועים ושינויים עיקריים שהיו ברבעון, מגמות, סטאטוס טיפול בליקויים ויישום מסקנות ולקחים מתקופות קודמות
 • תהליך ביקורת רואה החשבון המבקר
 • הכנת דוח הדירקטוריון והכנת דוח תיאור עסקי התאגיד (ברנע)- דוח תיאור עסקי התאגיד מוכן ברמה השנתית בלבד
 • ישיבת סיכום עם רואה החשבון המבקר לסיכום הביקורת ודיון בממצאי הביקורת
 • עדכון הדוחות בהתאם לממצאי הביקורת והעברת הדוח לאישור המנכ"ל
 • הפצת הדוח לחברי הועדה לאישור הדוחות הכספיים, דיון, הצגה וניתוח הדוחות הכספיים בפני הועדה ואישור הדוח ע"י הועדה
 • הפצת הדוח לחברי הדירקטוריון בצירוף המלצתה של הועדה לאישור הדוחות הכספיים לאישור הדוחות
 • דיון והצגת הדוחות בישיבת הדירקטוריון ואישור הדוחות על ידי הדירקטוריון
 • הפצת הדוחות לבורסה באמצעות מערכת המגנא

הועדה לבחינת דוחות כספיים

 • על פי חקיקה של הרשות לניירות ערך, בחברה ציבורית, הנסחרת בבורסה, סמנכ"ל הכספים חייב להציג את הדוחות הכספיים ולדון בהם בועדת המאזן (ועדת משנה של הדירקטוריון) וזאת טרם הדיון בדירקטוריון.
 • ע"פ החקיקה הדיון בועדת המאזן צריך להתמקד, לכל הפחות, בסוגיות הבאות:
 1. הערכות ואומדנים שבוצעו בקשר עם הדוחות הכספיים.
 2. הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי.
 3. שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים.
 4. המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של התאגיד.
 5. הערכות שווי, לרבות ההנחות שבבסיסן, שעליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.
 • בתום הדיון ועדת המאזן צריכה להעביר את המלצותיה לדירקטוריון, וזאת לקראת הדיון בדירקטוריון.

עמדת הרשות בדבר איסור סיוע בעריכת הדוחות כספיים


משמעות הנחיית הרשות בדבר איסור סיוע בעריכת הדוחות הכספיים – נטל הכנת הדוחות הכספיים רובץ כולו לפתחו של מנהל הכספים!

עמדת הרשות בדבר איסור סיוע בהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית


משמעות הנחיית הרשות בדבר איסור סיוע בהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית – נטל הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי רובצת לפתחם של סמנכ"ל הכספים, המנכ"ל ההנהלה והגורמים המופקדים על בקרת העל!

בקרות עיקריות המבוצעות על הדוחות והבקרה הפנימית ברמת מנהל הכספים

 • בדיקת/התאמת הפרשות לחובות מסופקים
 • בדיקת/התאמת הפרשות לחופשה ופיצויים בהתבסס על חוות דעת האקטואר
 • בדיקת/התאמת ההפרשות שנעשו בגין הוצאות לשלם
 • בדיקת/התאמת ההפרשה לתביעות תלויות אל מול חוות הדעת מהיועצים המשפטיים
 • בדיקת הערכות שווי והצורך בהפרשה לירידת ערך מוניטין
 • רישום ובדיקת פקודות יומן נוספות
 • הכנת ניתוח אנליטי לסעיפי הדוחות בהתבסס על דוחות מפורטים ומנותחים – שימוש בדוח הרכבה ונתוני אחוז מהמחזור/מסך הנכסים + השוואה לדוחות כספיים קודמים ולדוחות הנהלה שוטפים
 • סגירת התקופה במערכת
 • מעבר על צ'ק ליסט סוף תקופה עם מנהל חשבונות ראשי/חשב ווידוא שכל הנושאים המופיעים בצ'ק ליסט אכן בוצעו באופן שלם ונאות.

אחריות סמנכ"ל הכספים- דוגמא 

 

 

 תשע − = 3

תואר ראשון
תואר שני
מרצים