שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול- נושאים שחשוב לדעת

 

יחסי סמנכ"ל כספים, דירקטוריון

 • מהם תפקידיו וסמכויותיו של הדירקטוריון?
 • מיהם הדח"צים?
 • באילו מקרים יתכן שסמנכ"ל הכספים יידרש לפעול אל מול הדירקטוריון וועדותיו?
 • תפקידי הועדות השונות שהוזכרו בשיעור: הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת וועדת התגמול על פי חוק החברות.

 

בניית תכניות תגמול

 • כללי: מהי ועדת התגמול? מה מקורה ומהם דרישות החוק?
 • דרישות שיש לשקול ובעיות שעלו בתכניות תגמול קודמות.
 • הרציונל בבניית תכנית תגמול ואילו תועלות יכול התאגיד להפיק מבניית תכנית תגמול יעילה.
 • סוגי תגמול : אופציות פאנטום, מניות חסומות, אופציות.
 • אילו היבטים ניתן וכדאי לבחון בעת בחינת איזון נאות בין מרכיבי התגמול.
 • שיקולים עיקריים לבחינה בעת קביעת תכנית התגמול.
 • מדדי ביצוע שישמשו לתגמול והתאמתם לאופי העובד המתוגמל.
 • יתרונות וחסרונות במתן תגמול הוני אל מול תגמול התחייבותי קבוע.
 • מושגים כגון Backdating, Claw Back ו-Spring Loading.

 

תגמול הוני מול התחייבותי קבוע

יתרונות בתגמול הוני אל מול התחייבותי קבוע

 • תגמול הוני איננו מחייב יציאת מזומנים ואף יכול להביא לכניסת מזומנים (אופציות).
 • מסייע בשימור עובדים לתקופות ארוכות
 • לעתים קושר בין הצלחת הארגון להצלחת העובד בצורה טובה יותר.

חסרונות בתגמול הוני אל מול התחייבותי קבוע

 • תגמול הוני עלול להוביל לדילול ולאובדן שליטה.
 • לרוב יקר יותר עקב אלמנט הסיכון.
 • עלול להביא למניפולציות ולניהול רווחים.

* מדובר ברשימה מצומצמת בלבד של יתרונות וחסרונות חשובים, קיימים היבטים נוספים שיש לשקול.

 

הסדרי חוב וחברות במשבר

 • מהו דירוג אשראי ואילו נושאים נבחנים במסגרת הדירוג?
 • מיהן חברות הדירוג?
 • מהו הסדר חוב?
 • מהו האינטרס של הנושים בעת הסכמה להסדר חוב?
 • אפשרויות למשא ומתן עם הבנקים בעת משבר.
 • מדוע חברות נוטלות חוב גם כאשר יש באפשרותן לגייס הון?
 • התנהלות בעת הקפאת הליכים.

 

ניתוח דוחות

 • שונות בהערכות שווי, מהי הערכת שווי על פי Net Assets Value.
 • אינדיקציות/איתותים לחברות במשבר.
 • מדדים פיננסים המשפיעים על סיכון הפירמה.
 • מדדים פיננסים המשמשים לניתוח רווחיות, יעילות תפעולית וסיכונים.

 

ביטוח ותנאי מסחר

 • כללי – מהות הביטוח ומקורו.
 • הבדל בין שיפוי לפיצוי.
 • סוגי ביטוחים נבחרים ומהותם – ביטוח אבדן רווחים, ביטוח אחריות כלפי צד ג', ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח אחריות מוצר, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח סחורות והובלה.
 • כללי ה- INCOTERMS, לרבות המושגים הרלוונטיים והשפעתם על מועד ההכרה בהכנסה והסיכונים.

 

חברות החזקה, מיזוגים ורכישות

 • מהי חברת החזקות?
 • סיבות ל"דיסקאונט" בחברות החזקה.
 • יתרונות בחברות החזקה
 • סיבות למיזוג, סינרגיות אפשריות במיזוג, לרבות ניתוח בפועל של סינרגיות בין חברות ומתן דוגמאות.
 • תפקיד סמנכ"ל הכספים בעת מיזוג/רכישה.
 • היבטי מיסוי – רכישה הנכסים, הפעילות או החברה, ניצול הפסדים.

 

היבטים ברכישת נכסים אל מול מניות    

 • ברכישת נכסים לנכסים נקבע בסיס עלות חדש אך ברכישת מניות הנכסים נשארים בבסיס העלות המקורי.
 • ברכישת נכסים, הנכסים מופחתים על פי הפחת אך את המניות לא ניתן להפחית לצרכי מס.
 • כאשר נרכשים נכסים/פעילות ולא מניות החברה, רמת הסיכון יותר נמוכה מכיוון שתביעות שעומדות כנגד החברה אינו רלבנטיות לרוכש כמו גם חבויות והסכמים שהחברה צד להם.
 • ברכישת נכסים לעתים לא מועברות ההתחייבויות – האמור עלול להביא לעלות רכישה גבוהה יותר אך מאידך יכול להביא גם להפחתה בעלויות החוב ביחס לחברה הקודמת ועל כן שיפור הרווחיות.
 • ברכישת נכסים אין חובה לרכוש את כלל הנכסים, יחד עם זאת יש להקפיד יתרה על החוזה על מנת לוודא שהנכסים שיועברו הוגדרו בצורה נאותה.
 • ברכישת מניות לעתים יש צורך בהתמודדות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה.
 • ברכישת מניות לעתים ניתן לנצל הפסדים להעברה.

* מדובר ברשימה מצומצמת בלבד של שיקולים חשובים, קיימים היבטים נוספים שיש לשקול.− שתיים = 1

תואר ראשון
תואר שני
מרצים