שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול למבחן

 

אסטרטגיות גידור (Hedging)

 • גידור מושלם – גידור מלא של כל החשיפה.
 • גידור חלקי – גידור של חלק מהחשיפה. החברה לוקחת על עצמה סיכון הנובע מתנודתיות של אחוז או שניים ומוכנה לספוג זאת ומבצעת את ההגנה רק מעבר לכך וכנגד תנודות קיצוניות בלבד וזאת בכדי להוזיל את עלויות ההגנה.
 • גידור דינמי – החברה מבצעת הגנה בהתאם לנסיבות ולהתפתחויות בשוק ובהתאם לצפי ולרמת החשש הקיים בשוק.
 • גידור טבעי – מצב שבו היקפי היצוא בדולר זהים להיקפי היבוא בדולר ולכן לחברה יש הגנה טבעית ואין צורך בביצוע הגנות נוספות.

 

שיטות לביצוע אומדנים

שערי חליפין

 • נוסחת פישר לאומדן שערי חליפין.

 • מודל שקילות כח הקניה.
 • שער הפורוורד.

שערי ריבית

 • עקום התשואות.
 • נוסחת פישר.
 • נוסחת הפורוורד.

אינפלציה:

 • נוסחת פישר
 • מודל שקילות כח הקניה

 

תמחור חוזה עתידי


מאפייני חוזה האופציה

כאמור לאופציה מספר מאפיינים חשובים:

זכות (ולא חובה) – קונה האופציה אינו חייב לממש את האופציה. מאפיין זה מבדיל את האופציה מהחוזה העתידי. דהיינו, זכות המימוש שייכת לבעל החוזה בלבד, בעוד שהצד השני מתחייב למלא את חלקו בחוזה לפי החלטת בעל האופציה.

הערה: מוכר האופציה מכונה "כותב" אופציה (להבדיל ממוכר שלפני כן קנה ועכשיו מוכר כדי לסגור את הפוזיציה).

הזכות לקנות אופציה נקראת אופציית CALL (אופציית רכש) ובמסגרתה רשאי הקונה לרכוש את הנכס אם ידרוש זאת במחיר מוסכם מראש.

 

אופציות – מרחק מהכסף

מרחק מהכסף מתאר את מצב האופציה בהתאם למיקום מחיר נכס הבסיס ביחס למחיר המימוש:

אופציות בתוך הכסף – אופציה שמימושה המיידי היה מזכה את המחזיק בה בסכום חיובי.

אופציית CALL בתוך הכסף מקיימת S>X

אופציית PUT בתוך הכסף מקיימת S<X

אופציות מחוץ לכסף – אופציה שמימושה המיידי היה מזכה את המחזיק בה בסכום שלילי (ולכן לא תממומש).

אופציית CALL בתוך הכסף מקיימת S<X

אופציית PUT בתוך הכסף מקיימת S>X

אופציות בכסף – אופציה שעבורה S=X

 

המודל הנאיבי והנאיבי המורחב

מודל נאיבי

מודל נאיבי מורחב

המודל הבינומי החד תקופתי


 

 

 

 

 

המודל הבינומי הדו תקופתי


 

מודל S&B

תמחור אופציית PUT:


תמחור אופציית CALL:


כאשר: 

ריכוז השפעות על מחיר אופציה


 

 

 

אופציות – הרכב הפרמיות

ערך פנימי – התזרים הנובע ממימוש מיידי של האופציה. זהו למעשה ההפרש בין מחיר הנכס (S) לבין מחיר המימוש (X):

ערך פנימי של אופציית Call: (0, X – S)Max

ערך פנימי של אופציית Put: (0, S – X)Max

ערך הזמן – נובע מההפרש בין הפרמיה לערך הפנימי של האופציה. מושפע מהגורמים הבאים:

מתנודתיות נכס הבסיס (ככל שיותר תנודתי ההסתברות לרווח גבוהה יותר אך גם הסיכון גבוה יותר)

מגובה ריבית חסרת סיכון (ככל שהריבית גבוהה יותר נקבל יותר על הכסף בבנק ולכן נעדיף את האופציה שבה לא נדרש להוציא את כל הכסף היום)

מחיר האופציה = הערך הפנימי + ערך הזמן

 

אסטרטגיות לדוגמא – צפי שוק יורד    


אסטרטגיות לשוק תנודתי

אסטרטגיות אלה מתאימות לשווקים תנודתיים ולמשקיעים הצופים שינויים חדים בנכס הבסיס. לקבוצה זו שייכות ארבע אסטרטגיות:

 • רכישת אוכף
 • רכישת שוקת
 • כתיבת קונדור
 • כתיבת פרפר

 

 

 

 

 

 

 

רכישת אוכף – דוגמא


 

רכישת שוקת (אוכף קטום) – דוגמא


 

 

 

 

 

 

 

 

כתיבת קונדור – דוגמא


 

כתיבת פרפר – דוגמא


 

אסטרטגיות לשוק יציב

אסטרטגיות אלה מיועדות למשקיעים וחברות שצופים שוק יציב.

עם אסטרטגיות אלה ניתן למנות את האסטרטגיות הבאות:

כתיבת אוכף – תמונת המראה של רכישת אוכף כפי שראינו לעיל.

 • כתיבת שוקת (אוכף קטום) – תמונת המראה של רכישת שוקת כפי שראינו לעיל.
 • קניית פרפר – תמונת המראה של כתיבת פרפר כפי שראינו לעיל.
 • קניית קונדור – תמונת המראה של כתיבת קונדור כפי שראינו לעיל.

 

יחס פוט/קול PUT/CALL PARITY


פנסיה

 • פנסיה תקציבית – ממומנת מתקציב המדינה. מיועדת אנשי הקבע, משרד הביטחון וגופים ממשלתיים. מאפשרת קבלת פנסיה כבר מגיל 42 שזה יתרון גדול לחוסך. מצד שני זהו נטל גדול למדינה. בשנת 2012 עמדה התחייבות המדינה לפנסיה תקציבית על סך 577 מיליארד ₪.
 • קרנות פנסיה ותיקות – ממומנות מהפרשות העובד והמעביד. קבלת פנסיה החל מגיל 67 (גבר) או 62 (אישה). יש הבטחת מדינה לתשלומי הפנסיה וכן, הונפקו עבורן אג"ח ייעודיות בתשואה מובטחת של צמוד + 4%.
 • קרנות הפנסיה החדשות – אין הבטחה של המדינה. הקרנות חייבות להיות מאוזנות אקטוארית. במקרה של גרעון יש להגדיל את הפרמיה או להוריד את תשלומי הפנסיה.


 × 6 = שלושים שש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים