שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

דוגמא 3

חברת שוקולטה הקימה מפעל באזור פיתוח אחר בינואר 2000. בהתאם לייעוץ שקיבלה החברה מיועצי המס שלה, היא קבעה את שנת המס 2006 כשנת בחירה א' במסלול החלופי ואז שנת 2009 כשנת בחירה ב' גם הוא במסלול החלופי. בשנת 2010 לחברה הכנסה חייבת בגובה 100,000 ₪. נתון מחזור הבסיס של הרחבה א' המתואם הוא 400,000 ₪ (ממוצע של השנים 2003-2005). מחזור בסיס מתואם להרחבה ב' הינו 600,000 ₪ וסה"כ המחזור בשנת 2010 הינו 550,000 ₪. הנח לצורך הפיתרון שמדובר בחברה ששיעור השקעת החוץ בה הינו 95% ושעד וכולל שנת 2007 לחברה הפסדים לצורכי מס.

נדרש: חשב את המס שיחול על החברה בשנת המס 2010.

פתרון

הרחבה א'- שיעור המס בגין ההכנסה המיוחסת אליה יהיה 10% בשנת 2010, היות שמדובר בשיעור השקעת חוץ של מעל 90% ומדובר בשנה שלישית לתקופת ההטבות באזור פיתוח אחר.

הרחבה ב'- שיעור המס בגין ההכנסה המיוחסת להרחבה זו יהיה 0% משום שמדובר במסלול חלופי באזור אחר, שנה שנייה להטבות.

הפרש הרחבה

הכנסה חייבת

שיעור המס

חבות המס

הרחבה ב'

0%

0

הרחבה א'

10%

2.72

בסיס

25%

18.18

100

16.2

שלב א'- חישוב מחזור הבסיס וייחוס מחזור לרחבה:

ייחוס מחזור להרחבה ב'

סה"כ מחזור

550

מחזור מתואם

(600)

0

כאשר הפרש ההרחבה יוצא שלילי, יש לראות כאילו הוא 0

ייחוס מחזור להרחבה א'

סה"כ מחזור

550

מחזור מתואם

(400)

150

שלב ב'- ייחוס הכנסה חייבת לחלקי המפעל השונים

הרחבה ב'

0

הרחבה א'

מפעל רגיל

סעיף 74(ד)(4)- חלוקת דיבידנד במפעל מעורב

בעת חלוקת הדיבידנד קיים ניגוד אינטרסים מאיזה חלק עדיף לחלק:

  • חלופי פטור- לא נרצה לחלק.
  • רגיל- מס חברות
  • מוטב חלופי- שעור מס של 10%

סדר החלוקה:

  • מהחלק הפטור לא חייב לחלק וזאת בתנאי שקיימים מספיק מקורות חלוקה אחרים.
  • את החלוקה יש לבצע באופן פרופורציונאלי בהתאם להכנסה החייבת בניכוי מס של כל אחד מהחלקים.

יש לשים לב שהמפעל שבו קיים פטור, יראה כמפעל נפרד.

דוגמא:

חברה מחלקת דיבידנד בסכום 250 ₪. במפעלים ההלו 50% מחזיק יחיד ו- 50% מחזיקה חברה.

רגיל- חייב במס חברות

מוטב- חלופי

חלופי

שעור מס

מס חברות

10%

פטור

הכנסה חייבת בניכוי מס

100

200

600

חלוקת הדיבידנד

חישוב חבות מס:

חברה

יחיד

סעיף 18א(ד)- מבחן הייצוא במפעל מעורב

בהתאם לסעיף זה, במפעל מעורב יש לבצע את מבחן הייצוא לגבי כל הרחבה בנפרד, בדומה לפיצול מחזורים לכל הרחבה. כאשר לוקחים מחזור בסיס המיוחס להרחבה X , יש לבחון כמה מתוכו מהווה ייצוא, ומבחן הייצוא יבצע לפי: .

דוגמא:

חברה באזור פיתוח א' קבעה את שנת 2006 כשנת בחירה במסלול החלופי. ההשקעה המזערית המזכה בוצעה שנים 2004-2006.

נתונים נוספים

שנה

מחזור בישראל

ארה"ב

סה"כ

מדד תשומות התעשייה

2003

24

0

24

100

2004

30

5

35

100

2005

30

17

37

105

2006

35

15

50

110

נדרש- האם החברה עומדת בתנאי הייצוא לשנת המס 2006.

מחזור בסיס בשוק מסויםגידול מיוחס להרחבה א'מחזור 2006ישראל29635ארה"ב51015סה"כ341650
מחזורייצואשיעור ייצואהרחבה א'-

שלב א'- ייחוס מחזור בסיס
ייחוס מחזור להרחבה א
סה"כ מחזורמחזור מתואם32
ייחוס מחזור לארה"ב
סה"כ מחזורמחזור מתואם
ייחוס מחזור לישראל
סה"כ מחזורמחזור מתואם
בחברה שמייצאת מעל 70% מהכנסותיה ניתן גם לתאם בשינוי בשער החליפין של המטבע העיקרי שבו היא מבצעת את מכרותיה, דהיינו ככלל מחזור הבסיס יתואם לפי מדד תפוקות התעשייה, חריג לזה בהתאם לתקנות, ניתן לתאם לשינוי בשער החליפין של הדולר/יורו לפי העניין.

קיזוז הפסדים בשילוב עם חוק עידוד
פס"ד מודול בטון- חברת מודול בטון הגישה דוחות מאוחדים לצורכי מס ביחד עם חברת הבת שלה בהתאם לחוק עידוד תעשייה מיסים. בשנת המס התהוו לחברה הפסד, שאילו היה מדובר ברווח היה משולם עליו מס חברות רגיל. חברת האם (מודול בטון) הינה חברה רגילה שלא זכאית להטבות בהתאם לחוק העידוד ואילו חברת הבת זכאית להטבות במסלול החלופי ע"פ חוק העידוד וזכאית לפטור ממס בגין הכנסתה. בשנת המס הגישה חברת ממודול בטון דוחות מאוחדים ולא קיזזה את ההפסד כנגד הכנסתה הפטורה ואילו בשנה שלאחר מכן, מכרה את מניות חברת הבת וכנגד רווח ההון ביקשה לקזז את ההפסדים המועברים. בפס"ד זה נדרשו 2 שאלות:
האם חייבת החברה לקזז את ההפסד שהיה לה בשנת המס כנגד הכנסתה הפטורה מהמסלול החלופי, בהתאם לסעיף 28(א) לפקודה.
במידה שהחברה לא חייבת לקזז את ההפסד מהכנסתה הפטורה מהמסלול החלופי, האם מותר לה לקזז כנגד רווח ההון הפסדים מועברים משנים קודמות.

תיקון 68 לחוק עידוד השקעות

החל מינואר 2011 נכנס לתוקף תיקון 68 לחוק העידוד. במסגרת התיקון נקבע כי כל המפעל המוטב ימשיך לחול כפי שהיה רק על מפעל תיירותי ולגבי מפעלים תעשייתם נקבע שיעור מס אחיד על כלל הכנסות המפעל בהתאם לאזור הפיתוח שבו נמצא המפעל. החל מתיקון 68, לא קיים יחס מחזורי ויש שיעור מס אחיד ונמוך על כלל הכנסות המפעל. חברה שמעוניינת במענקים יכולה לפנות למרכז השקעות ולבקש מענקים ללא כל קשר להטבות המס. במקביל, אותה חברה יכולה ליהנות מהטבות המס בהתאם לסעיף 51 בחוק עידוד השקעות הון כמפעל מועדף. למעשה ההגדרות של הכנסה מועדפת, חברה מועדפת, מפעל מועדף, הם כמעט זהות להגדרות שהיו להכנסה מוטבת, חברה מוטבת ומפעל מוטב.

הטבות למפעל מועדף

ההטבות ניתנות לאזור פיתוח א' או אחר (אין אזור פיתוח ב'):

שנים

אזור פיתוח א'

אזור פיתוח אחר

2011-2012

10%

15%

2013

7%

12.5%

2014

9%

16%

שיעור המס על דיבידנד ממפעל מועדף

ככל שיעור המס הינו 15%, להלן חריגים לכלל זה:

  1. שיעור נמוך יותר בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל מס רלוונטי.
  1. דיבידנד בין חברות בישראל, גם אם הם מרווחי מפעל מועדף, יהיו פטורים ממס (בחוק קודם זה היה 15%), בהתאם לסעיף 126ב.

במסגרת חוק ההסדרים בשנות המס 2013-2014 נקבע כי החל מינואר 2014 דיבידנד שמחולק מרווחי מפעל מועדף יהיה 20% במקום 15%.

סעיף 72א- יציבות ההטבות

הסעיף קובע שחברה שקבעה שנת בחירה או קיבלה כתב אישור ע"פ חוק העידוד, תהיה זכאית למשך כל תקופת ההטבות להטבות המוקנות בחוק באותה שנה (שנת הבחירה או השנה תשבה ניתן כתב האישור לפי העניין).

לגבי רווחים ממפעל מוטב או מאושר, הנובעים ממפעל תעשייתי יהיה שיעור המס 15% גם אם הם יימשכו לאחר שנת 2014 וזאת בשל סעיף יציבות ההטבות המתייחס למפעלים מאושרים ומוטבים. לעומת זאת, לגבי רווחי מפעל מוטב שיחולקו כדיבידנד החל משנת המס 2014, יהיה שיעור המס עליהם 20% גם אם בפועל הם נצברו לפני שנת 2014.

הוראות מעבר

בהתאם להוראות המעבר של תיקון 68, נקבע לגבי חברה שנמצאת בחוק עידוד, כי היא יכולה להמשיך ולהכיל את חוק העידוד טרם תיקון 68 למשך כל תקופת ההטבות ובנוסף היא יכולה לקבוע כשנת בחירה אחרונה את שנת המס 2012 וזאת כל עוד ההשקעה המזערית המזכה שלה התחילה בשנת 2010. חברה שמעוניינת לעבור לחוק החדש (לאחר תיקון 68) יכולה לעשות זאת באמצעות הודעת ויתור שתוגש למס הכנסה במועד הקבוע בחוק להגשת הדוח השנתי ותחולת החוק החדש תהיה החל משנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח.חברה שהודיע שהיא עוברת לחוק החדש, לא יכולה לחזור ליהנות מהטבות לפי החוק הישן.

חברה שלא הייתה בחוק הישן, לא נדרשת להודיע והיא מקבלת את ההטבות לפי החוק החדש במידה והיא זכאית.

סעיף 51כ + 51כא– מפעל מועדף מיוחד

מפעל מועד מיוחד הינו מפעל שמתקיימים בו התנאים המצטברים המנויים בסעיף 51כ. שיעורי המס במישור החברה במפעל זה יהיו:

  • אזור פיתוח א'- 5%
  • אזור אחר- 8%.

לצילום השיעורתשע × 5 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים