שם הכותב: תאריך: 01 ינואר 2014

סעיף 102- אופציות לעובדים

סעיף 102 במתכונתו המקורית נחקקה בתיקון 132 (2003) ולמעשה הסעיף מסדיר את נושא מיסוי האופציות/מניות הניתנות לעובדו ע"י מעבידו.

יתרונות:

 • יצירת זיקה בין השקעות העובד להצלחת החברה- לעובד יש אופציות בחברה ולכן כאשר החברה תצליח, העובד ירוויח.
 • תחליף שכר ללא הוצאת מזומנים– מדובר בשכר עבודה מסווה של אופציות, כלומר אין הוצאה כספית של מזומנים.
 • שימור עובדים לטווח ארוך- על ידי יצירת תוכנית הענקת מדורגות.
 • שיעורי מס מופחתים- מסלולי רווח הון

חסרונות

 • דילול בעלי מניות קיימים- הקצאת אופציות לעובדים מדלל את בעלי המניות
 • התרת הוצאות בחברה- הקצאת אופציות לעובדים הינה הוצאה שאינה וודאית.
 • תקופת חסימה- אן וודאות לקבלת ההטבה. כלומר אילו החברה לא תצליח העובד לא יתוגמל.
 • יצירת מגבלות EXIT

מונחי יסוד

 • אופציה: זכות הניתנת להמרה למניה בתקופת זמן קצובה תמורת תוספת מימוש.
 • פקיעת אופציה: אופציה שלא מומשה למניה וחלף הזמן בה ניתן לממש אותה למניה.
 • תוספת מימוש: סכום שעל המחזיק לשלם על מנת להמיר את האופציה למניה.
 • אופציות מחוץ לכסף: מחיר המימוש של האופציות גבוה ממחיר מניית הבסיס
 • אופציות בכסף: מחיר המימוש של האופציה נמוך ממחיר מניית הבסיס
 • תקופת חסימה: אופציות ניתנות למימוש למניה בתקופה הנקבעת על פי התוכנית.

מיסוי אופציות לעובדים עד ליום 1.1.2003

בעבר היו בפקודה שלוש אפשרויות למיסוי אופציות:

 1. סעיף3(ט) לפקודה- הקצאה ישירה עם מס שולי. מועד האירוע הוא במועד מימוש האופציה למניה או מכירתה לא כולל מניות ולא כולל אופציות סחירות
 2. סעיף 10- הקצאה באמצעות נאמן, מס שולי, מועד אירוע המס ככלל במועד מכירת המניות לרבות מניות. האירוע היה במועד המכירה ולא במועד ההקצאה, כאן זה רק אם נותנים לנאמן/
 3. סעיף 2(2)- הקצאת אופציות סחירות, מועד אירוע המס במועד ההקצאה)פס"ד יאיר דר)

החל משנת 2003 מיסוי אופציות לעובדים הוא אך ורק במסגרת סעיף 102 לפקודה.

 

תרשים זרימה של מסלולי ההקצאה השונים במסגרת סעיף 102


 1. מסלול ללא נאמן:
 • ההכנסה היא הכנסת עבודה ולכן חייבת במס שולי.
 • אין תקופת חסימה- הפקודה לא מחייבת להחזיק את האופציה תקופה מסוימת.
 1. מסלול עם נאמןקיימים 2 מצבים כדלקמן:
 • מסלול פירותי- במועד המימוש תהיה הכנסת עבודה, דהיינו הכנסה פירותית.
 • מסלול הוני- במימוש יש רווח הון, בשביל להיכנס למסלול צריך שהמניות יהיו אצל נאמן שנתיים ללא קשר לתקופת ההבשלה של המעביד.

מי יכול להנות מהקצאה במסגרת סעיף 102

 • עובדי החברה המוקצה
 • עובדי החברה המעבידה
 • נושא משרה בחברה המקצה
 • נושא משרה בחברה המעסיקה.

עובד- לרבות נושא משרה בחברה אך למעט בעל שליטה (כמשמעותו בסעיף 32(9)

נושא משרה- דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקי ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, וכן מנהל אחר הכסוף במישרין למנהל הכללי.

**אילו קיים ספק לגבי זהות המקבל- יש להצטייד בחוות דעת משפטית.

מניה- לרבות זכות לרכישת מניה, אופציה.

סעיף 102(ב)- הקצאה עם נאמן

הקצאה באמצעות נאמן לא תחויב במס בעת הקצאה, דהיינו קיימת דחיית מס למועד המימוש.

סעיף 102(ב)(1)- מסלול פירותי (הכנסת עבודה)

אירוע המס במועד במימוש- המוקדם מבין העברת המניות מהנאמן לעובד או מכירתה ע"י הנאמן.

שיעור המס- שווי ההטבה יחויב במס שולי.

תקופת הזמן במינימאלית בה יופקדו המניות אצל נאמן- 12 חודשים מהמועד בו הוקצו המניות והופקדו בידי הנאמן.

התרת הוצאות לחברה המעבידה-

 • לחברה המעבידה תותר הוצאה בגובה ההכנסה שחויבה בידי העובד כהכנסת עבודה או בגובה הסכומים שחויבה ע" החברה המקצה בגין ההקצאה, כנמוך.
 • מועד התרת ההוצאות- בשנת המס בה חויב העובד בגין מימוש האופציה והמס הועבר מס הכנסה.

סעיף 102(ב)(2)- מסלול הוני (רווח הון)

אירוע המס במועד במימוש- המוקדם מבין העברת המניות מהנאמן לעובד או מכירתה ע"י הנאמן. (הפיכת האופציה למניה לא נחשבת לאירוע מס).

שיעור המס- שווי ההטבה יחויב במס בשיעור 25%.

תקופת הזמן המינימאלית בה יופקדו המניות אצל נאמן- 24 חודשים מהמועד בה הוקצו המניות והופקדו בידי נאמן.

התרת הוצאות לחברה המעבידה:

 • לחברה המעבידה תותר הוצאה בגובה ההכנסה שחויבה בידי העובד כהכנסת עבודה (במקרה של הקצאת מניות בחברה נסחרת) או בגובה הסכומים שחויבה ע"י החברה במקצה בגין ההקצאה, לפי הנמוך.
 • מועד התרת ההוצאות- בשנת המס חויב העובד בגין מימוש האופציה והמס הועבר למס הכנסה.
 • במקרה של הפקה לא תותר לחברה על הוצאה למרות ששווי ההטבה יחויב בידי העובד כהכנסת עבודה.

סעיף 102(ב)(3)- בהקצאת מניה רשומה למסחר בבורסה או חברה שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה תוך 90 יום ממועד ההקצאה- חלק משווי ההטבה בגובה ממוצע שווי המניות ב- 30 ימי המסחר שקדמו להקצאה שלאחר הרישום, לפי העניין בניכוי ההוצאות יחויב בשיעור מס שולי והיתרה בשיעור 25%.

סעיף 102(ב)(4)- בהפרשה של רווח הון העובד ישלם מס במלא כהכנסת עבודה.

סעיף 102(ג)- הקצאה ללא נאמן

הקצאה ללא נאמן הינה הכנסת עבודה. במקרה זה לא קיימת תקופת חסימה היות שמדובר במס שולי וההוצאה אינה מוכרת.

אירוע מס:

אירוע המס מתקיים בשני מצבים:

 1. במועד ההקצאה- שוויה ההטבה במועד ההקצאה יחויב בשיעור מס שולי.
 2. במועד המימוש- רווח ההון כתוצאה מהמימוש יחויב בשיעור של 20%/25%.

התרת הוצאה לחברה המעבידה:

ההוצאה תותר בגובה הכנסת העבודה שחויבה בידי העובד במקרה של הקצאת מניות וען אופציות הרשומות למסחר.

סעיף 102(ג)(2)- הקצאת אופציה שאינה רשומה למסחר- חריג

 • אירוע המס במועד מכירת המניה- שווי ההטבה יחויב בשיעור מס שולי.
 • לא תותר הוצאה לחברה.

לצילום השיעורשבע × = 14

תואר ראשון
תואר שני
מרצים