שם הכותב: תאריך: 23 פברואר 2014

מערכת היחסים דירקטוריון מול סמנכ"ל כספים

תפקיד הדירקטוריון- התווית מדיניות החברה ופיקוח על פעילות ההנהלה

לצורך מימוש תפקידו- כמפקח, נדרשים:

  1. כשירות- חברי הדירקטוריון צריכים להיות כשירים- בעלי מיומנות והבנה בתחום הפעילות ובתחומים חשבונאיים ופיננסים של החברה (סעיף 224א לחוק החברות). בעת מינוי הדירקטור, יש למלא טופס שבו הדירקטור מצהיר על ניסונו העסקי, קו"ח, תפקידים שביצע וזאת על מנת שהציבור יניח את דעתו שמדובר בדירקטור.
  2. קבלת מידע- יכולת הפיקוח מבוססת על קבלת מידע- הדירקטור מחויב לנקוט באמצעים סבירים לקבלת מידע ויש לו זכות לבדוק את מסמכי החברה ונכסי החברה ובמקרים מיוחדים לקבל ייעוץ.

כיצד C.F.O (סמנכ"ל כספים) מסייע ליו"ר הדירקטור?

  1. סמנכ"ל הכספים משמש כ"כלב שמירה" בכל הנוגע לעסקאות עם בעלי עניין ופעולות הנוגעות בניגוד עניינים (עסקה בין בעלי השליטה לבין החברה). במקרה זה החוק מחמיר, ועדת הביקורת נדרשת לבדוק את הנושאים הנ"ל.
  2. על סמנכ"ל הכספים להאיר את עיניו של יו"ר הדירקטוריון בכל הנושאים אותם מצא ככאלו שדורשים "דיווח מיוחד", לרבות נושאים הקשורים בהתנהלות חריגה של החברה.
  3. על סמנכ"ל הכספים לשתף את יו"ר הדירקטוריון, באופן שוטף, בנתונים פיננסים מרכזיים קרי: תחזית תזרים מזומנים קצרות טווח, קצב מכירות/הזמנות חודשי וכו'.
  4. על סמנכ"ל הכספים לקיים פגישה אישית מקדימה עם יו"ר, לפני כל התכנסות דירקטוריון שמטרתה לאשר תוצאות כספיות/תקציב חברה ו/או כל עסקה מהותית.

תפקודם של יו"ר הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון והיכולת שלהם לקבלת החלטות תלויה באמינות וברמת המקצועיות והשקיפות של המידע, המובא לשולחנם ע"י סמנכ"ל הכספים ומנכ"ל החברה.

מידת שיתוף הפעולה בין הדירקטוריון וההנהלה

  • מערכת יחסים מורכבת בין הדירקטוריון להנהלה- שיתוף פעולה מינימאלי, מידת אמון נמוכה.
  • מערכת יחסים מוצלחת בין הדירקטוריון והנהלה- התייחסות ההנהלה לדירקטוריון כמשאב ידע, ממנפת את יכולת הדירקטורים לטובת החברה.

זווית הראיה של הדירקטור

מאחר ורמת המעורבות העסקית של הדירקטור בחייה השוטפים של החברה היא בדרך כלל נמוכה, הוא חייב לנקוט משנה זהירות לפני מתן ציון לביצועי ההנהלה. יחד עם זאת, על הדירקטור לבחון באמצעות שיקולים אסטרטגיים ורציונאליים תוכניות שמוגשות לאישורו, כאשר הוא יכול למצוא ב- C.F.O פרטנר מקצועיים שיסייעו לו לקבל החלטות.

ציפיות ועדת בחינת הדוחות הכספיים מה- C.F.O:

ה- C.F.O נדרש להציף ולנתח את כל המאפיינים העיקריים של הדוחות הכספיים, לרבות שיתוף חברי הוועדה בהתלבטויות שהיו לו לגבי בחירת הטיפול החשבונאי ,במידה והיו.

.

משולש מסוכן- יו"ר, סמנכ"ל ומנכ"ל


מומלץ דיווח ישיר של C.F.O (סמנכ"ל) ליו"ר הדירקטוריון, בעניינים הנדרשים, ללא איום על מעמדו של המנכ"ל. על יו"ר הדירקטוריון לבנות "מערכת יחסים פתוחה" שתאפשר לסמנכ"ל הכספים להרגיש בנוח לדווח על חריגות בהתנהלות החברה. מנכ"ל "חזק" ומנוסה לא יחשוש מהערוץ הישיר של היו"ר מול הסמנכ"ל. קיימת קורלציה, בדרך כלל, בין רצון המנכ"ל להצר את צעדיו של הסמנכ"ל אל מול היו"ר, לבין עובדות היותו של מנכ"ל בעל אוריינטציה פיננסית (חשש מאיום על מעמדו).− שבע = 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים